Търговско право:

Изготвяне на договори за всякакви търговски сделки и участие в прeговори и консултации по сключването им; Сделки с търговски предприятия; Консултации в областта на търговското представителство и посредничество; Регистрация на „Търговски представителства” в Българската търговско-промишлена палата; Участия и консултации в производства по ликвидация и несъстоятелност на търговци; Консултации в областта на търговските обезпечения, вкл. по Закона за особените залози, както и по въпросите на менителницата, чека и записа на заповед.

“Правна къща Кондеви” има значителен опит в извършването на правни анализи по отношение на приватизационни проекти и договори, както и в преговори с министерства и ведомства по приватизационни проблеми, подготовка на документация по приватизационни сделки и други. Кантората предоставя консултации по приватизационни сделки на работническо-мениджърски дружества и по въпроси, свързани с масовата приватизация и обществените поръчки.

Дружествено право:

Консултации и изготвяне на документи по учредяване на еднолични търговци и всички видове търговски дружества и по промени в тях, по преобразуването им, както и във връзка с придобиване на участия и създаване на дъщерни дружества, както от български, така и от чуждестранни инвеститори; Представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър; Консултации, изготвяне на документи и представителство в производства по ликвидация и несъстоятелност на търговци; Консултации и учредяване на Консорциуми и Холдинги.

Вещно право (недвижими имоти) и Строително право:

Консултации, правни анализи и изготвяне на договори във връзка с придобиване и разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях (вкл. договорни и законни ипотеки); Доброволни и съдебни делби на недвижими имоти; “Правна къща Кондеви” притежава дългогодишен опит по правните проблеми на проектирането, строителството и строителния надзор; Правни консултации във връзка с одобряване и изменение на общи и подробни устройствени планове, издаване на разрешения за строеж и други строителни книжа, както и във връзка с промяната на предназначението на земеделски земи. Задълбочени познания по международни договори за строителство, вкл. договорните условия на ФИДИК и NEC3, включително процесуално представителство по спорове във връзка с тези договори. “Правна къща Кондеви” притежава дългогодишен опит по разрешаването на реституционни въпроси като предоставя консултации и осъществява представителство в административни производства и съдебни спорове по всички реституционни закони.

Гражданско и Облигационно право:

Изготвяне на договори и консултации в областта на гражданското право (вкл. договори за продажба, замяна, дарение, наем, заем, изработка, поръчка, поръчителство, обезпечения, вкл. залог, ипотека и др.).

Трудово право:

Консултации, изготвяне на договори и др. документи във връзка с възникване, изменение и прекратяване на трудови провоотношения; Защита по трудови дела.

Семейно и наследствено право:

Изготвяне на договори и др. документи, както и консултации в областта на семейното и наследственото право, включително по въпросите на наследяването по закон и завещание (в това число изготвяне на завещания), по откази от наследство (в това число оспорване на извършени откази от наследство пред съда), уреждане на имуществените отношения след прекратяване на брака.

Банково право:

Дългогодишно обслужване на банкови институции, вкл. изготвяне на договори за банкови кредити и договори по обезпечаването им; Участие в преговори с банки във връзка със сключване, изменение и прекратяване на договори за кредит, както и обезпечаването им посредством договорни и законни ипотеки и залози (вкл. особени залози).

Данъчно право:

Представителство по данъчни дела във връзка с оспорване на данъчно-ревизионни актове.

Застрахователно право:

Правна помощ във връзка с изплащане на застрахователни обезщетения по повод настъпили застрахователни събития, вкл. съдебна защита по въпроси на застрахователното право.

Транспортно право:

Консултиране и изготвяне на договори и други книжа на водещи български и чуждестранни компании в областта на транспорта; Подготовка на документи във връзка с получаване на Лиценз на общността за извършване на товарни превози и представителство пред съответните административни органи.

Административно право:

Представителство пред институциите в процедурите по издаване на индивидуални административни актове и представителство в производства по административно или съдебно обжалване на тези актове или отказите за издаването им.

Туроператорска и Туристическа дейност:

Консултиране на местни и чуждестранни туроператори и туристически агенти.

Морско право:

Познания във връзка със спорове по делимитация на морските пространства; Консултиране и представителство в процедури по регистрация на плавателни съдове, арест и освобождаване от ареста на кораби, както и в процедури във връзка със спасяване на кораби и дела за заплащане на обезщетение във връзка със спасяването.

Чуждестранни инвестиции / Чужденци:

Адвокатите от “Правна къща Кондеви” предоставят консултации в областта на установяване на чуждестранни инвестиции в България, включително създаване на смесени дружества (немски, английски, ирландски, турски, руски, украински). Извършва се консултиране на тези дружества и физически лица - чужденци по въпроси, свързани с придобиване и разпореждането с недвижими имоти, както и по въпроси от облигационно, търговско, банково и трудово право, вкл. свързани с наемане на персонал; Консултации и правна помощ на чуждестранните инвеститори и отделни чуждестранни физически лица по въпросите на правото на пребиваване (вкл. дългосрочното и продължително пребиваване) в страната. Консултации и услуги в областта на международното частно право.

Процесуално представителство пред съдилища и арбитражи:

Адвокатите от “Правна къща Кондеви” постоянно осъществяват процесуално представителство на своите клиенти в българските съдилища и арбитражи, вкл. пред Арбитражния съд при БТПП и Арбитражния съд при Българската стопанска камара по различни правни спорове. Те имат опит и по отношение на заведени дела в Европейския съд за правата на човека в Страсбург.